Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama – İptal Etme

siyasi-partiler

Siyasi parti nedir? Siyasi parti üyeliği nasıl sorgulanır? Memurlar siyasi parti üyesi olabilir mi? E-devlet siyasi parti iptali nasıl olur? E-devlet siyasi parti üyeliği ekranı nasıl açılır?

Siyasi Parti Nedir?

Siyasal partiler, siyasal rejimlerin işlemesinde, siyasal partiler önemli rol oynamaktadır. Günümüzde, partisiz bir siyasal yaşam, hangi türden olursa olsun, bir demokrasi düşünülemez. Partiler siyasal yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olmuştur.

Siyasi partiler, hem çoğulcu demokrasinin, hem de Marksist demokrasinin işlemesinde etkili olan bir kurumdur. Genel olarak, siyasal parti denildiğinde, belirlediği parti programını uygulamak ve bu parti programını uygulama için iktidara gelmek, büyük halk örgütlerinin iktidarı etkilemesini ve işleyişine katılmasını sağlamaya çalışan, insan toplulukları anlaşılır.

Siyasi Parti Nasıl Kurulur?

2820 sayılı siyasi partiler kanununun 8. Maddesi gereğince:
“Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliliğine sahip en az otuz kişi tarafından kurulur. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması zorunludur. Siyasi partinin genel merkezinin Ankara’da bulunması gereklidir. Siyasi Partiler bildirimle kurulur. Bildirim; İçişleri Bakanlığı’na yapılır. Bildirimde, kurulacak siyasi partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek ve sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirimin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildirime beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus cüzdan kayıt örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurcular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır.İçişleri Bakanlığı, bildirimin ekli belgelerle birlikte yapıldığı anda bir alındı belgesi verir ve kuruluş bildirisi ile alındı belgesinin onaylı birer örneği ekli belgelerle birlikte üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir. Siyasi Partilerin teşkilatı: merkez organları ile il, ilçe ve belde teşkilatlarından; TBMM grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi guruplarından oluşur. Siyasi partiler ayrıca isterlerse kadın kolu ve benzeri organlar oluşturabilir.”

Bunu da oku :  Vatandaşlıktan çıkarılma sebepleri

2820 Sayılı Siyasi Partiler kanunu 10 kısım adı altında 124 madde ve 23 geçici maddeden oluşmaktadır.

Siyasi Partilere Üye Olma Şartları Nelerdir?

Siyasi partiler yasasının ilgili maddesi şöyle;
Madde 11 – (Değişik 1. fıkra: 4445 – 12.8.1999) Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.
Ancak;
a) (Değişik: 4445 – 12.8.1999) Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
b) 1 – Kamu hizmetlerinden yasaklılar,

2 – Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 2. (Değişik: 4778 – 2.1.2003 / m.7) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

3 – Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar, 3. (Değişik: 4778 – 2.1.2003 / m.7) Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

Bunu da oku :  Çifte Vatandaşlar Askerlikten Muaf mıdır?

4 – Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

5 – Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 5. (Değişik: 4778 – 2.1.2003 / m.7) Terör eyleminden mahkum olanlar,

6 – (…) (12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.
(Ek fıkra: 4445 – 12.8.1999) Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır.

Kimler Siyasi Partiye Üye Olamazlar?

2820 sayılı Siyasi partiler kanununun 11. Maddesinde belirtildiği üzere; “Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yüksek öğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.”

Siyasi parti üyeliği ve siyasi parti üyeliğinden istifalar, memur olmayı düşünenler açısından en sıkıntılı konulardan birisi.

Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama

İnternet Üzerinden Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama

Son günlerde medyada yer alan haberlere göre bazı partiler, haberdar etmeksizin bazı vatandaşları üye yapmıştır.

Bu konuda daha sonra bir sorun yaşamamak için parti üyesi olup olmadığını sorgulamanızı tavsiye ediyoruz.

Parti üyeliği sorgulaması Yargıtay’ın web sayfasından yapılabilmektedir. Sorulama için T.C. Kimlik no ve Cüzdan Seri – No gerekmektedir. Yazının sonunda linkini bulabilirsiniz.

Bunu da oku :  Vatansızlık Tespiti ve Kimliği

Telefondan Sms İle Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama

Cep telefonunun mesaj yaz bölümüne “TCKİMLİK” nosu yazılıp boşluk bıraktıktan sonra “parti” yazılıp 4060‘a gönderilerek, herhangi bir siyasi parti üyeliğinin olup olmadığının öğrenebileceği hususu saygıyla duyurulur.

Siyasi Parti Üyeliği İptal Etme

Daha önce e-Devlet üzerinden sadece siyasi parti üyeliği sorgulaması yapılabiliyordu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti üyeliğinden istifaların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

⥹ Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama ⇲ Sorgula!
⥹ Siyasi Parti Üyeliği İptal Etme ⇲ İstifa et!

5/5 - (4 votes)
(Toplam 486 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment