Vatandaşlıktan çıkarılma sebepleri

kanun-tokmak

Vatandaşlıktan çıkarılma, idam ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından sonra bir devletin vatandaşlarına uygulayabileceği en ağır yaptırımlardan biri. Bu nedenle bütün ülkelerin anayasa ve yasalarında istisnai durumlarda başvurulan bir yaptırım olarak düzenlenmiştir. Ayrıca uluslararası sözleşmelerle de kişilerin vatandaşlıktan çıkarılarak vatansız bırakılmaları zorlaştırılmış ve belirli koşullara bağlanmıştır. Herhangi bir ülkenin uyruğu olup da başka bir ülkede bulunanlar “yabancı” statüsündedirler ve uluslararası hukukun korumasından yararlanırlar. Vatansızlar (heimatlos) ise böyle bir himayeden yoksundurlar.

 • Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
 • Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler.
 • İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.
 • İzin almaksızın yabancı devlet vatandaşlığına geçme.
 • Yabancı devletin Türk menfaatlerine uymayan hizmetinde bulunma.
 • Türkiye ile savaş halindeki devlet hizmetinde çalışma.
 • Yurt dışında olup askerlik veya yurt savunması için dönmeme.
 • Sevk sırasında yurt dışına kaçıp dönmeme.
 • TSK mensupları ile askeri görevlilerin yurt dışından dönmemesi.
 • Yetkili makam kararı ile Türkiye vatandaşlığı kazandıktan sonra 7 yıl resmi işlemde bulunmama.
 • Yabancı devlet vatandaşlığı kazandıktan sonra 7 yıl resmi işlemde bulunmama.
 • Vatandaşlıktan çıkma isteği.
 • Yabancı ile evlenen Türk kadını kocasının milli kanunu evlenme sebebi ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve kadın kocasının vatandaşlığını seçtiğini 42nci maddede gösterilen şekilde bildirdiği takdirde, Türk vatandaşlığını kaybeder.
 • Türk vatandaşlığından çıkma izni almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlar,
 • Yabancı bir Devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymıyan herhangi bir hizmetinde bulunup da Hükümetce, bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde ise mahalli mülkiye amirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleriyle bırakmayanlar,
 • Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hükümetin izni olmaksızın çalışmaya devam edenler,
 • Yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye’de savaş ilanı üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınmış makamlar tarafından usulen yapılacak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler,
 • Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da kanuni süre içinde dönmeyenler,
 • Silahlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmeyenler,
 • Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığını muhafaza ettiğine delalet edecek resmi temas ve işlemleri bulunmayanlar.
 • Bunu da oku :  Vatansızlık: Bir İnsanlık Sorunu

  .
  .
  Vatandaşlıktan çıkarılanlar ne olur?
  Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tâbi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Kanunun 33 ve 35 inci madde hükümleri saklıdır. uhaber
  Daha fazla bilgi almak için bu linki ziyaret ediniz: /vatansızlık/

  (Toplam 262 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

  Related posts

  Leave a Comment