Leonardo Da Vinci Programı

degisim-ogrenciler

Leonardo da Vinci Programı Nedir? Erasmus+Leonardo da Vinci Programı Kapsamı nedir? Leonardo da Vinci Programına nasıl başvurulur? Leonardo da Vinci Programı 2014 – 2020 nedir? Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği nedir?

Leonardo da Vinci Programı Nedir?
Leonardo da Vinci Programı, Avrupa Birliğinde meslekî eğitimi geliştirmek amacıyla 6 Aralık 1994 tarihinde kabul edilmiş, birinci safhası 1995-1999 yılları arasında uygulanmış bir meslekî eğitim eylem programıdır.

Programın başlıca öncelikleri şunlardır:
• Yeni yetenekler kazandırmak,
• Eğitim ya da hizmete yönelik eğitim kurumları ile işletmeler arasında daha yakın ilişkilerin gerçekleşmesini hızlandırmak,
• İşsizlikle mücadele etmek,
• İnsan kaynaklarına yatırımın gelişmesine yardımcı olmak,

AB Komisyonu tarafından uygulanmakta olan Leonardo Da Vinci programı, yaşam boyu öğrenim alanında yenilik, kalite ve Avrupalılık boyutu içeren çalışmalar bütünüdür. Leonardo Da Vinci programının 2. aşaması, Topluluğun yirmi yıldır mesleki eğitim alanında gerçekleştirmekte olduğu eylemin devamıdır. Programın birinci aşamasının hedefleri doğrultusunda ikinci aşamada da Üye Devletlerin mesleki eğitim kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumlulukları, kültürel çeşitlilik ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olamaya çalışmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projeleri finanse edilmektedir.

Avrupa Komisyonu neden böyle bir program yürütme kararı almıştır?
• Dünyada her geçen gün artan rekabet ortamına uyum sağlamak
• İşletmelerin, alanında yetenekli işgücü ihtiyacını karşılamak
• Avrupa’da işsizlik oranını azaltmak

Programın temel hedefleri nelerdir?
• Kişileri, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin arttırılması.
• Özellikle teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi artırıp gelişmeye yönelik sürekli mesleki eğitimde ve hayat boyu beceri ve yeterlilikleri kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara erişimin iyileştirilmesi.
• Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği yeni fırsatlar açısından da, geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımı destekleyip artırmak.

Hangi konulardaki tekliflere özel önem verilecektir?
Söz konusu üç hedef uygulanırken;
• İşgücü piyasasında engelliler dahil en fazla dezavantajlı konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesi
• Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eşit fırsatlar
• KOBİ’ler ile bireysel işletmelerin katılımı
• Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
• Ortaklığın güçlendirilmesi
• Yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması
konularındaki tekliflere özel önem verilecektir.

Programa hangi ülkeler katılıyor?
AB’ye Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Danimarka Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere

Bunu da oku :  Yeni Dil Öğrenmek: Kişisel ve Kültürel Zenginliğe Giden Yol

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)’ya üye EFTA Ülkeleri: EAA Anlaşmasına taraf olan İzlanda, Liechtenstein, ve Norveç

AB’ye Aday Ülkeler: Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya- Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye

Potansiyel proje sahipleri kimlerdir?
Leonardo mesleki Eğitim Programı, halen eğitim almakta olan, çalışan veya iş arayan ya da işini beğenmeyen yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır. Ancak, tek tek şahıslar bu programdan yararlanmak için proje teklif edemezler.

• Her seviyedeki mesleki eğitim kuruluşları (üniversiteler dahil) ve eğitim merkezleri.
• Araştırma merkezleri ve enstitüler.
• Yerel yönetimler.
• İşletmeler ve KOBİ’ler
• İş dünyası (Odalar, Borsalar vb. kuruluşlar)
• Gönüllü kuruluşlar ve STK’lar (Sendikalar, vakıflar, dernekler)

Program hangi faaliyet alanlarını kapsar?
Leonardo Da Vinci Programında Topluluktan mali destek alan 5 ayrı faaliyet konusu bulunur.

1.Hareketlilik (Mobility)
Uluslararası istihdam projelerini (3 haftadan 9 aya kadar), Uluslararası değişim projelerini (2 aydan 12 aya kadar) ve CEDEFOP tarafından düzenlenen çalışma gezilerini (1 haftadan 6 haftaya kadar) kapsamaktadır.

2.Pilot Projeler (Pilot Projects)
Mesleki eğitim ve rehberlik alanında, metod, içerik veya ürün kapsamında yenilikçi deneyimlerin değerlendirilmesi, paylaşımı, tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesine yönelik topluluğun mali desteğini öngörmektedir.

3.Dil Öğrenimi (Language Competencies)
Mesleki eğitim kapsamında, az kullanılan ve öğrenilen dillerin desteklenmesini öngören bir alt faaliyettir. Yenilikçi öğretim metodlarının yanında, bunların tasarımı, denenmesi, geçerliliği, değerlendirmesi ve öğretim materyallerinin dağıtımını esas almaktadır.

4.Ülkeler Arası Ağlar (Transnational Networks)
Avrupa deneyiminin yaygınlaştırılması için uluslararası ağları destekler. Bu program üç fonksiyon üstlenir.
• Avrupa deneyimi ve yenilikçi yaklaşımların derlenmesi, rafine edilmesi ve inşası,
• Analizlerin geliştirilmesi ve mesleki beceri gerekliliklerinin tahmini,
• Ağ çıktılarının ve proje sonuçlarının topluma yayılması.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında mesleki eğitim alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Mesleki eğitim ve öğretime özel olarak ise mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bunu da oku :  YLSY Bursu

Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında mesleki eğitim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak için ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir.

Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan
Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)
Sektörel Beceri Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlayan bu faaliyet;

Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları;
Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri içermektedir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir?
Bu faaliyetin yararlanıcıları mesleki eğitim kurumlarının öğrenci, çırak ve personelidir. Engelli olanlar ile azınlık veya dezavantajlı durumdaki mesleki eğitim öğrencileri için refakatçi kişilerde projede yer alabilirler. Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar da Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Yeni mezunlar yurtdışı eğitim faaliyetlerini mezuniyetlerinden bir yıl içinde gerçekleştirmelidirler.

Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevli olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır.

Bunu da oku :  TUBİTAK Bursu

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?
Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar, aşağıdaki rolleri ve görevleri üstlenir:
Başvuru sahibi kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, yönetme ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuru sahibi kuruluş bir konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyete göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir konsorsiyuma liderlik eder. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte, aynı zamanda gönderen kuruluş ta olabilir.
Katılımcı gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrenci ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur.
Katılımcı kabul eden kuruluş: Başka ülkeden gelen mesleki eğitim öğrenci veya personelini kabul etme ve onlara bir faaliyet programı sunmadan sorumlu olan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanan yurtdışındaki kuruluştur.
Aracı kuruluş: İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

Proje Süresi Ne Kadardır?
Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir.
Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

  • Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar
  • Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir.
  • Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
  • Kurumsal destek
  • Seyahat giderleri
  • Bireysel destek
  • Özel ihtiyaç desteği

Öğreniciler için ek olarak:
Dil Desteği: 1 aydan uzun faaliyetlerde İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Felemenkçe dışındaki diller için destek sağlanır.
İstisnai masraflar: Dezavantajlı katılımcılar için, gerekçelerin uygun bulunması durumunda sağlanır.
Başvuru Nereye Yapılır?
Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır.

Başvuru Nasıl Yapılır?
Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.
Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz. Ayrıca, Yükseköğretim kurumları, genel liseler, okulöncesi ve ilköğretim kurumları bu faaliyetten yararlanamaz.

Bilgi almak için lütfen ziyaret ediniz: /egitim/

(Toplam 308 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Related posts

Leave a Comment